บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สวัสดี ลูกนักเรียนทุกคน 
   ในภาวะของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19. ครูดารา ปุยะติ ก็จะติดต่อสื่อสารจัดการเรียนการสอน ผ่านบทเรียนคอมพิงเตอร์ช่วยสอน0
หวังว่านักเรียนทุกคนจะมีความสุขในการเรียนรู้ที่บ้านนะคะ a

    Available courses

    มาตรฐานและตัวชี้วัด  สาระเทคโนโลยี

    มาตรฐาน ว4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม


       ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี การท างานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันในด้านการเกษตรและ อาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คําอธิบายรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1